ZŠ Polabiny

Stanovy Spolku přátel ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

 • PDF

Výbor Spolku přátel ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Prodloužená 283, 530 09 Pardubice

IČO: 266 08 502

 

Předsedkyně výboru: Kateřina Zavřelová → Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Místopředsedkyně: Renata Musilová

Účetní spolku a zástupce pedagogů: Mgr. Vladislav Valenta → Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce akční skupiny pro stravování: Pavel Dvořák

Zástupce školní družiny: Bc. Iva Jiřištová → Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontrolorka účetnictví: Ivana Kratochvílová → Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 ***

Stanovy

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Spolek přátel ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283.
 2. Sídlo spolku: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, 530 09

Článek II.

Právní postavení členů spolku

 1. Spolek přátel Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 (dále jen „spolek“) je dobrovolným sdružením zákonných zástupců žáků Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 (dále jen „škola“).
 2. Spolek je právnickou osobou založenou podle zákona č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku.

Článek III

Činnost spolku

 1. Hlavní činnosti spolku je zejména:
 1. zajišťování kontaktu mezi zákonnými zástupci žáků školy a vedením školy
 2. organizování a finanční podpora kulturních a sportovních akcí pro žáky školy

     a jejich zákonné zástupce

 1. zlepšování materiálního vybavení školy
 2. organizování a finanční podpora akcí v oblasti enviromentální výchovy
 1. Spolupráce školy se spolkem:
 1. ředitel(ka) školy má právo se zúčastnit každého jednání spolku; zúčastní se ho vždy, je-li o to spolkem požádán(a)
 2. ředitel(ka) školy má právo požádat o svolání mimořádného jednání spolku
 3. na základě povolení ředitele/ředitelky školy může spolek využívat ke své činnosti prostory školy

Článek IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami spolku a zaplatí členský příspěvek.
 2. Každý člen spolku náleží ke skupině zákonných zástupců ve třídě, kterou navštěvuje jím zastupovaný žák.
 3. O výši členských příspěvků rozhoduje výbor. Termín zaplacení členských příspěvků je vždy do 31. prosince příslušného školního roku.

Člen má právo:

 1. podílet se na činnosti spolku
 2. volit a být volen podle stanov spolku
 3. účastnit se akcí pořádaných spolkem
 4. obracet se na orgány spolku s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti spolku, vedení školy, pedagogického sboru, školní jídelny či školní družiny.

Člen je povinen:

 1. dodržovat stanovy
 2. hradit členské příspěvky
 3. podle svých možností a schopností přispívat k plnění úkolů spolku

Vznik a zánik členství ve spolku:

 1. členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku
 2. prodlužuje se zaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok
 3. zaniká nezaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok či zánikem spolku

       

Článek V

Orgány spolku

     (1) Pro řádný chod spolku jsou ustaveny tyto orgány:

 1. skupiny zákonných zástupců
 2. výbor
 3. předseda/předsedkyně výboru

(2) Skupiny zákonných zástupců jsou základními orgány spolku, ve kterých se sdružují zákonní zástupci jednotlivých tříd. Každá skupina zákonných zástupců volí ze svého středu jednoho zástupce, který ji zastupuje ve výboru (dále jen „zástupce třídy“). Jeden člen spolku může současně zastupovat pouze jednu skupinu zákonných zástupců.

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku. Do výlučné působnosti výboru náleží:
  1. schvalovat stanovy a jejich změny
  2. volit a odvolávat předsedu výboru
  3. volit a odvolávat účetní(ho) spolku
  4. schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření
  5. rozhodovat o zániku spolku
  6. stanovit výši členského příspěvku
 1. Právo účastnit se jednání výboru má každý zástupce třídy. Jednání výboru svolává předseda výboru nejméně jednou ročně. Zástupci jsou svoláni písemnou pozvánkou nejméně tři dny před konáním jednání. Výbor je schopen se usnášet, pokud se jednání výboru účastní alespoň polovina všech zástupců tříd. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných zástupců tříd.
 2. Předseda/předsedkyně výboru je statutárním orgánem spolku. Předseda/předsedkyně rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny zástupcům tříd a výboru.
 3. Funkční období předsedy/předsedkyně výboru trvá tři roky. Opětovná volba předsedy/předsedkyně je možná.
 4. Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda/předsedkyně výboru. Podepisuje se tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

Článek VI

Hospodaření spolku

 1. Předseda/předsedkyně výboru i účetní spolku spravuje majetek spolku s péčí řádného hospodáře a jsou zodpovědní za jeho správu výboru spolku. Spolek hospodaří na základě ročního rozpočtu hospodaření schváleného výborem. Změny rozpočtu musí schválit výbor.
 2. Prostředky na činnost získává spolek ze členských příspěvků, darů a finančního vypořádání akcí organizovaných spolkem v rámci jeho hlavní činnosti.
 3. Finanční prostředky jsou vynakládány v souladu s posláním spolku.
 4. Při zániku spolku rozhodují zástupci tříd o způsobu vypořádání majetku.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušují se dosavadní stanovy spolku.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 22. 10. 2015.

***

Zápis z plenární schůze Spolku přátel ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

 

Přítomni:   dle prezenční listiny

Průběh jednání:

 Zahájení a ověření usnášení schopnosti

 

 1. Jednání členské schůze zahájil pan Vladislav Valenta.
 2. Z prezenční listiny zjistil/a, že na plenární schůzi je přítomno 27 zástupců skupin zákonných zástupců tříd z celkového počtu 30 tříd, což představuje 592 zástupců z celkového počtu 651, tj. 90,9%. Schůze je proto usnášení schopná.

Schválení programu

 1. Schůze schválila následující program jednání:

1. Volba předsedy zasedání.

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Volba členů volební komise.

4. Změna názvu spolku.

5. Schválení nových stanov spolku.

6. Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku.

7. Volba členů výboru.

8. Různé, diskuze.

                                               Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se:   0

Přijatá usnesení

 1. Schůze schválila tyto činovníky:
 1. i.Předseda zasedání: Vladislav Valenta

 

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 

                 2. Zapisovatel:     Lenka Rybová

 

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 

3. Ověřovatel: paní Renata Musilová

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 

 1. i.Členové volební komise: p. Rybová, Janáčková a p. Dvořák

 

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 

 1. Schůze schvaluje nový název sdružení: Spolek přátel ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 1. Schůze schvaluje nové stanovy spolku předložené podle programu zasedání a pověřuje paní Lenku Rybovou k uložení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku.

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 • Schůze      pověřuje paní Lenku Rybovou k podání návrhu na zápis skutečností zapisovaných do spolkového rejstříku.

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 • Schůze      schvaluje tyto činovníky spolku:
 1. Předsedkyně výboru: Kateřina Zavřelová → kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 1. Místopředsedkyně: Renata Musilová

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

                 3. Účetní spolku a zástupce pedagogů: Mgr. Vladislav Valenta

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 1. Zástupce akční skupiny pro stravování: Pavel Dvořák

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

                 5.   Zástupkyně školní družiny: Bc. Iva Jiřištová

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

                

                 6.   Kontrolorka účetnictví: Ivana Kratochvílová (ekonomka školy)

           

                        Pro:    27        Proti: 0          Zdrželo se: 0

 

 Různé

 

 • zpráva o činnosti – p. Musilová
 • příspěvek na šk. rok 2015/2016 ponechat ve stávající výši 150,- Kč na rodinu

                         Pro:    27        Proti:  0          Zdrželo se: 0

 

 • zprávu o hospodaření a rozpočet na rok 2016 sestaví nový výbor a seznámí zástupce na příští schůzi
 • informace o škole – ředitelka Mgr. Bc. Jana Smetanová
 • informace o stravování – p. Dvořák
 • Rodiče:  vydávat častěji mléko z programu EU → nemáme odpovídající skladovací  prostory s chlazením

             - stížnost ze 3. B na přesolené polévky → nelze posoudit, subjektivní

             - loni byl ve ŠD větší výběr kroužků → nemáme peníze