ZŠ Polabiny

Povinně zveřejňované údaje

  • PDF

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.  Název

Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

2.  Důvod a způsob založení

Škola byla otevřena 1. 9. 1968. Zřizovatelem je město Pardubice, které vydalo škole zřizovací listinu.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

Příspěvková organizace byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání a školských služeb a vykonává činnost:

                                                               základní školy,

                                                               školní jídelny,

                                                                školní družiny.

Škola nabízí rozšířenou výuku hudební výchovy, rozšířenou výuku angličtiny a na 1. stupni prvky programu Začít spolu. Učitelé pracují metodami aktivního učení a využívají při výuce interaktivní techniku. Jedním z hlavních projektů je program Skutečně zdravá škola, který zajišťuje žákům zdravou stravu a zaměřuje se i na zdravé školní klima.

3.  Organizační řád

Organizační řád Základní školy Pardubice – Polabiny,   Prodloužená 283
Účinnost od: 3. 9. 2018
Počet příloh: 1 – organizační schéma
Čj:  4/2018
 

 Čl.1. Úvodní ustanovení

Organizační řád Základní školy Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283 vymezuje její činnost, organizaci a řízení

Základní škola Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283 ( dále jen „škola“) je zřízena podle §7 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Zřizovatelem školy je podle §8 odst. 1 školského zákona statutární město Pardubice. Zřizovací listina je účinná ode dne 1.1.2006. Škola je příspěvkovou organizací podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Škola je zařazena do rejstříku škol pod IZO 117 500 348Vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny.

Základní údaje

IČO: 60 159 065

IZO: 600096548

Sídlo školy: Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283

Zřízená ke dni: 1.1.1995

Ředitelka  školy: Mgr. Bc. Jana Smetanová od 18. 11. 2008

Čl. 2 Předmět činnosti

Škola poskytuje výchovu a vzdělávání, jehož zásady a cíle jsou stanoveny §2 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) v platném znění. Vzdělávání se uskutečňuje podle §3 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.v platném znění.

Čl.3 Zásady řízení

Systém řízení je založen na následujících zásadách:

§          Zásada zákonnosti 

Zaměstnanci se při výkonu své funkce řídí obecně závaznými předpisy.

§          Zásada jediného odpovědného vedoucího

V čele školy stojí ředitelka. Jednotlivé organizační útvary školy jsou řízeny jediným vedoucím, který osobně odpovídá za plnění úkolů jím řízeným útvarem. Každý zaměstnanec je bezprostředně podřízen jedinému vedoucímu, od něho přijímá příkazy a jemu odpovídá za splnění úkolů.

§          Zásada soustavné kontroly a hodnocení

Každý vedoucí pracovník vytváří a realizuje účinný systém kontrolní činnosti v rámci řízeného útvaru. Vedoucí zaměstnanci soustavně, průběžně, objektivně a ve vzájemném dialogu hodnotí své podřízené spolupracovníky.

§          Zásada motivace

Vedoucí pracovníci všestranně motivují své podřízené spolupracovníky a plně a diferencovaně využívají motivační nástroje.

Kromě nástrojů přímého řízení využívá škola řízení metodického. Princip metodického řízení je využíván ve vztazích

§          výchovná poradkyně – pedagogičtí pracovníci

§          metodička prevence – pedagogičtí pracovníci

§          školní psycholožka – pedagogičtí pracovníci

§          předseda metodického sdružení nebo ročníkový učitel – členové sdružení a učitelé v

            ročníku

§          uvádějící učitel – začínající učitel.

Čl. 4 Nástroje řízení

Vedoucí pracovníci ve své řídící činnosti využívají systém vnitřních předpisů a individuálních řídících aktů.

Vnitřními předpisy jsou

§          vnitřní řády jako základní organizační akty. Pravomoc k jejich vydání má pouze ředitelka.

§          směrnice jako základní metodické akty řízení. Pravomoc k jejich vydání má pouze ředitelka.

§          pokyny. Pokyny jsou metodické akty řízení, které upřesňují vyšší předpisy na podmínky daného útvaru nebo součásti školy. Vydávají je vedoucí pracovníci po předchozím souhlasu ředitelky.

Individuálními řídícími akty jsou především příkazy, rozhodnutí a plány práce.

§          Veškerá rozhodnutí a příkazy je oprávněna vydat pouze ředitelka školy.

§          Plány práce vydávají vedoucí pracovníci v rámci svých útvarů a vedoucí metodických orgánů podle pokynů ředitelky školy nebo jejích zástupců.

Čl. 5 Organizační struktura školy

1.         Škola je rozdělena na následující organizační útvary a součásti:

§          I. stupeň  ( pedagogičtí pracovníci vyučující v 1.-5. ročníku, asistentky pedagoga, školní asistentka, 19  tříd)

Útvar I. stupně řídí zástupce ředitelky pro I. stupeň)

§          II. stupeň ( pedagogičtí pracovníci vyučující v 6.-9. ročníku, asistenti pedagoga)

Útvar II. stupně řídí zástupce ředitelky pro II. stupeň) – 11 tříd

§          školní družina (vychovatelky školní družiny, školní asistent) – 8 oddělení

Součást „školní družina“  řídí vedoucí vychovatelka.

Útvar nepedagogických pracovníků

§         Útvar nepedagogických pracovníků řídí ekonomka školy

§         ekonomka školy

§         školní jídelna

Součást „ školní jídelna“ řídí vedoucí školní jídelny

§          Součást provozní pracovníci ( pracovníci zajišťující správu, údržbu a úklid budov a pozemků školy)

Součást provozní pracovníci (uklízečky) řídí školník.

§          Útvar ředitelky školy – zástupci ředitelky školy, ekonomka školy, vedoucí vychovatelka ŠD, vedoucí školní jídelny, výchovná poradkyně, metodička prevence,  školní psycholožka,

Útvar ředitelky školy řídí ředitelka školy.

Všechny útvary a součásti mají povinnost vzájemně spolupracovat v rozsahu jim svěřené působnosti a vzájemně se informovat.

2.         Ředitelka školy zřizuje jako poradní orgány pedagogickou radu, výchovnou komisi, metodická sdružení a třídy sdružené podle ročníků na 1. stupni (vede je ročníkový učitel – ročníkové komise).

§          Pedagogická rada je poradním orgánem ředitelky školy. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitelka školy řídí schůze pedagogické rady.

§          Výchovná komise je poradním orgánem ředitelky školy. Výchovná komise projednává závažné přestupky proti školnímu řádu a navrhuje příslušná opatření. Výchovnou komisi svolává podle potřeby ředitelka školy. Členy výchovné komise jsou výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka  a zástupci ředitelky. Jednání se účastní příslušný třídní učitel, případně další pedagogičtí pracovníci.

§          Metodická sdružení a ročníkové komise jsou metodickými orgány školy. V čele stojí předseda nebo ročníkový učitel, jehož jmenuje ředitelka školy. Členy jsou učitelé vyučující dané předměty, učitelé v ročníku, členy metodického sdružení školní družiny jsou vychovatelky školní družiny.

Čl. 6 Zaměstnanci školy

Povinnosti, odpovědnost a práva pracovníků školy jsou dány Zákoníkem práce, Pracovním řádem MŠMT, přílohami k Vyhlášce - pracovnímu řádu a pracovními náplněmi jednotlivých profesí.

Ředitelka školy je statutárním orgánem školy. Je oprávněna jednat jménem organizace. Povinnosti, práva a odpovědnost ředitelky školy jsou dány právními předpisy.

Ředitelka školy

§          jedná jménem organizace

§          jmenuje a odvolává statutárního zástupce a další vedoucí pracovníky,  předsedy

            metodických sdružení a  ročníkové učitele

§          řídí a kontroluje práci zástupců ředitelky a dalších vedoucích pracovníků

§          předsedá pedagogické radě

§          předkládá pedagogické radě a školské radě k projednání výroční zprávu a zprávu o

            hospodaření

§          ve správním řízení rozhoduje ve věcech podle zákona č. 561/2004 Sb.( školský zákon)

            v platném znění a podle správního řádu – zákon 500/2004 Sb. v platném znění

§          v souladu s příslušnými předpisy rozhoduje ve věcech žáků školy a organizace výuky

§          uzavírá jménem školy pracovní smlouvy a plní další úkoly vyplývající z její funkce.

Ředitelku školy  po dobu její nepřítomnosti v plném rozsahu zastupuje statutární zástupce.

V rámci výkonu své řídící působnosti ředitelka vydává vnitřní řídící předpisy podle čl. 3 tohoto předpisu.

Vedoucími pracovníky jsou

§          ředitelka školy

§          zástupci ředitelky pro I. a II. stupeň

§          ekonomka

§          vedoucí vychovatelka

§          vedoucí školní jídelny

§          vedoucí kuchařka

§          školník

Vedoucí pracovníci řídí a kontrolují činnost podřízených pracovníků a zodpovídají za ni. Povinnosti a pravomoci vedoucích pracovníků jsou dány jejich pracovními náplněmi a vnitřními předpisy školy. Nedílnou součástí práce vedoucích pracovníků je BOZP, hygiena práce a požární ochrana.

Čl. 7 Společná ustanovení

Odměňování zaměstnanců se řídí obecně závaznými předpisy a vnitřním platovým předpisem.

Při odchodu pracovníka nebo jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověřuje převzetím agendy jiného pracovníka ředitelka školy a zároveň stanoví, kdy převzetí musí být stanoveno písemně.

Dokumentace školy je vedena v souladu s § 28 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) v platném znění. Zodpovědnost za vedení příslušné dokumentace je stanovena zvláštními vnitřními předpisy.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance organizace.

Tento organizační řád ruší předcházející organizační řád č. 4/2010 ze dne 1. 9. 2010.

Tento organizační řád ruší předcházející organizační řád č. 2/2012 ze dne 1. 7. 2012.

Organizační řád nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2018

Přílohy :

Číslo 1: Organizační schéma školy                                                 

           

                                                                               Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                                        ředitelka školy     

V Pardubicích  dne  24. 7. 2018

    

4.  Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa
Základní škola

Prodloužená 283

Pardubice

530 09

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní škola, Prodloužená 283, Pardubice – po předchozí domluvě nebo v konzultačních hodinách

4.3  Úřední hodiny

  Pondělí   7.30 – 16.00
  Úterý   7.30 - 16.00
  Středa   7.30 - 16.00
  Čtvrtek   7.30 - 16.00
  Pátek   7.30 - 16.00


4.4  Telefonní čísla útvarů

466 415 678 – ředitelna školy

466 768 350 – ekonomka školy

4.5  Adresa internetové stránky

 www.zsprodlouzenapce.cz

4.7  Adresa e-podatelny

  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5.  Číslo účtu školy

78-9240720227/0100

 6.  IČ:  60159065

8.  Dokumenty

8.1  Seznam hlavních dokumentů – uloženy v ředitelně školy

8.2  Rozpočet – uložen u ekonomky školy, vklad do obchodního rejstříku

 9.  Žádosti a informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat elektronickou poštou na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

10.  Příjem žádostí

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá administrativní pracovnice školy paní Iva Kratochvílová. Po jejích zaevidování je neprodleně předá statutárnímu orgánu. Žádosti doručené elektronickou poštou ředitelka školy v ředitelně na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

11.  Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

12.  Formuláře ke stažení – www.zsprodlouzenapce.cz, Ke stažení

13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

14.  Předpisy

14.1  Nejdůležitější

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb., v platném znění
Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitelky školy. 

14.2  Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací – viz vnitřní směrnice k poskytování informací

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

S a z e b n í k úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

1. 
Kopie 1 stránky A4 formátu 
2,- Kč 
2. 
Oboustranná kopie A4 formátu 
3,- Kč 
3. 
Kopie 1 stránky A3 formátu 
4,- Kč 
4. 
Vyhledávání informací  
200 Kč/hod. 
5. 
Černobílý tisk 1 strany textu inkoustovou tiskárnou 
4,- Kč 
6. 
Barevný tisk 1 strany textu inkoustovou tiskárnou 
5,- Kč 
7. 
Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy -   opis vysvědčení, přihláška na střední školu , další dokumenty ze školní dokumentace   

100,- Kč 1 ks 

17.  Výroční zpráva - poskytování informací

  • Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017