ZŠ Polabiny

Jak vypadá program ZAČÍT SPOLU v podmínkách naší školy

  • PDF

 

 

 

web centra 3 Čtyři dny v týdnu děti pracují klasickým způsobem s využitím moderních forem i metod práce. Jeden den v týdnu zařazujeme prvky programu Začít spolu.

  • Program Začít spolu začíná komunitním kruhem, který plynule přejde do kruhu ranního. Jeho součástí je čtení ranního dopisu (připravuje učitel na tabuli), jenž nastíní práci, která děti daný den čeká.
  • Následuje   první blok, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci.
  • Ve druhém bloku přijdou na řadu centra aktivit. V centrech se totiž promítá integrovaná tematická výuka (ITV). V praxi to znamená, že když daná třída pracuje např. na projektu nazvaném Stromy, v centru čtení děti o stromech logicky čtou, v centru psaní o nich píší, ale třeba v matematice ve slovních úlohách porovnávají stáří stromů dle napočítaných letokruhů, počítají, kolikrát je jeden strom starší než ty ostatní, nebo přicházejí na kloub tomu, kolik tun dřeva dodá ta či ona dřevařská společnost, bude-li těžit určité množství za den. To vše samozřejmě s ohledem na věk, s přihlédnutím ke schopnostem jednotlivců.
  • Během měsíce se děti prostřídají ve všech centrech. Pracují v centru čtenářském, matematickém, v centru objevů i ve výtvarném ateliéru. Paní učitelka připraví dětem úkoly a v centru je děti ve skupině vypracují.
  • Paní učitelka práci kontroluje a podle potřeby nabízí pomoc.
  • Práce v centrech je zakončena hodnotícím kruhem, ve kterém děti na základě hodnotících otázek (jejichž počet i obtížnost se s věkem zvyšují) hovoří o tom, jak se jim pracovalo, kdo jim při práci pomáhal, koho oceňují, popřípadě co by udělali jinak a proč. Děti vedeme k tomu, aby se dokázaly oceňovat, spolupracovat a o své činnosti se vyjádřily. Jako pomůcka slouží hodnotící kritéria. Nehodnotí tedy práci svého spolužáka na základě subjektivního pocitu, jestli jim je nebo není sympatický, ale zda daná kritéria splnil.
  • Program probíhá letos prvním rokem ve výběrových prvních třídách – v hudební a v anglické.
  • V roce 2014/2015 bude program opět otevřen v 1. třídě s rozšířenou výukou angličtiny.

Práce v centrech aktivit:

 

 web centra

 

web centra 1
web centra 2

 

 Další fotografie - zde