ZŠ Polabiny

Naši úspěšní absolventi

Pavla Horová

  • PDF

 web horová zmenšeno

Jméno: Pavla Horová
Rok narození: 1994
Bydliště: Pardubice
ZŠ: Polabiny 2 - ukončení 2010
SŠ: Gymnázium Dašická (ukončení 2014)
Představa o dalším studiu: Medicína, fyzioterapie, FTVS (alternativy seřazené podle priority)

Poznámka: ínformace zveřejněny se souhlasem absolventa

Základní školu v Polabinách 2 jsem úspěšně dokončila v roce 2010, každý rok s vyznamenáním a někdy i s pochvalou ředitele školy. Působila jsem ve sboru Zpěváčci, hrála na klavír. Ve hře na klavír jsem se účastnila soutěží a nejvyššího ocenění, kterého jsem dosáhla, bylo čestné uznání v krajském kole. Vedle stránky kulturní jsem se zamilovala do sportu a již od 1. třídy jsem se věnovala rádiovému orientačnímu běhu. Základní školu jsem se snažila reprezentovat v každé běžecké soutěži a nejednou z toho bylo vítězství a osobní rekord. Rádiový orientační běh jsem v mladých letech brala pouze jako můj "koníček". Zvrat nastal v roce 2007, kdy jsem byla přizvána na akce mladé žákovské reprezentace. V této době, dostat se do žákovské reprezentace, bylo velmi vážené. Následující rok se mi povedlo nominovat na Mistrovství Evropy žáků v Moldávii a odtud si dovést svou první velkou medaili - stříbro v soutěži družstev a 12. individuální umístění. Rok 2009 byl pro mě rokem posledním v žákovské reprezentaci a ME se konalo v České republice. Chtěla jsem si přivést individuální medaili, a to se mi povedlo. Odvážela jsem si zlato a bronz z individuálních soutěží a dvě zlaté v soutěži družstev. Díky tomuto úspěchu jsem byla přizvána v září mezi juniorky - dospělou reprezentaci. Přáním bylo prorazit a srovnávat se s o několik let staršími kolegyněmi, které měly nespočetné zkušenosti z dospělých šampionátů. S vidinou do budoucna jsem začala trénovat s osobní trenérkou, která mi velmi věřila. Brzy jsem začala obsazovat přední pozice a moje přání, nominovat se na Mistrovství světa v Chorvatsku, bylo splněno. Ve svých 15 letech, jako nejmladší člen české výpravy, jsem na krku měla první zlatou medaili pro ČR  z tohoto šampionátu a v ruce držela svůj první triumf s pocity, které nikdy nezapomenu. Ze soutěže družstev jsem odvážela zlato a stříbro. V tomto období jsem dokončila ZŠ a dostala se na gymnázium, kde pokračuji ve stejné reprezentaci školy jako dříve. V roce 2011 jsem na mistrovství Evropy triumfovala opět na stejném pásmu 3,5 MHz a odnášela si další titul a zlato do sbírky. Mistrovství světa v roce 2012pro mě skončilo výborně. V závodě sprintu jsem i s nesprávným pořadím vybojovala bronz. Při závodě 144 MHz, který byl opět na houževnatost a důležité bylo nevzdát se, jsem si vyběhla vytouženou medaili a brala bronz. A na závodě foxoringu, který byl tento rok novinkou, jsem zvítězila s velkým náskokem a prokázala tak své fyzické rezervy a připravenost v mapě.

2008: 2.místo MEŽ Moldávie družstva
2009: 1.místo MEŽ ČR 144 MHz, 3.místo MEŽ ČR 3,5 MHz, 1.místo MEŽ ČR 144 MHz družstva, 1.místo MEŽ ČR 3,5 MHz družstva
2010: 1.místo MS Chorvatsko 3,5 MHz, 8.místo MS Chorvatsko 144 MHz, 1.místo MS Chorvatsko 3,5 MHz družstva, 2.místo MS Chorvatsko 144 MHz družstva
2011: 1.místo ME Rumunsko 3,5 MHz, 12.místo ME Rumunsko 144 MHz, 5.místo ME Rumunsko Sprint, 1.místo ME Rumunsko 3,5 MHz družstva, 1.místo ME Rumunsko 144 MHz družstva
2012: 4.místo MS Srbsko 3,5 MHz, 3.místo MS Srbsko Sprint, 2.místo MS Srbsko 144 MHz, 1.místo MS Srbsko foxoring, 1.místo MS Srbsko 3,5 MHz družstva, 1.místo MS Srbsko 144 MHz družstva
(+umístění na MČR a jiných mezinárodních závodech)

Celková bilance medailí ze šampionátů (zlato-stříbro-bronz) do roku 2012:
11-3-2


Pavla Horová

web horová 1 zmenšené

Prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.

  • PDF


Sedlk

Působí jako profesor organické chemie a zároveň jako vedoucí Ústavu organické chemie a technologie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

ZDŠ Polabiny II ukončil v roce 1974, v roce 1977 se vyučil provozním chemikem ve Středním odborném učilišti VCHZ – Synthesia, kde v roce 1979 maturoval. V roce 1984 absolvoval VŠChT v Pardubicích specializaci organická technologie a stal se inženýrem chemie. Následující tři roky pracoval jako výzkumný pracovník v tehdejším Výzkumném ústavu syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích (nyní SYNPO a.s.). V roce 1987 odešel zpět na VŠChT jako řádný aspirant na Katedru organické chemie. Pod vedením prof. Vojeslava Štěrby obhájil v červnu 1990 kandidátskou disertační práci v oboru organické fyzikální chemie na téma: „Kinetika a mechanismus solvolýzy a cyklizace N-arylsulfonamidů“ a získal tak titul CSc. V letech 1990 – 1998 pracoval jako odborný asistent a na Katedře organické chemie VŠChT Pardubice (nyní FChT Univerzity Pardubice). Na přelomu let 1994 – 1995 absolvoval postdoktorální pobyt v prestižním Max-Planck-Institutu v Německu, kde se věnoval problematice "Syntéza povrchově aktivních azoiniciátorů pro emulzní polymerace" u prof. Klause Tauera. V roce 1998 se habilitoval a stal se docentem na FChT Univerzity Pardubice v oboru organická chemie obhájením práce "Kinetika a mechanismus cyklizačních reakcí vzniku vybraných pěti- a šestičlenných dusíkatých heterocyklů" V letech 1998, 2000, 2002 působil v několikaměsíčních pobytech jako hostující vědecký pracovník v Max-Planck-Institutu kde se podílel ve spolupráci s profesory Markusem Antoniettim a Helmutem Cölfenem na řešení projektu "Biomineralizace". V letech 1998-2008 působil na FChT ve funkci docenta. V roce 2007 úspěšně obhájil disertační práci pod názvem „Kinetika a mechanismus vybraných intramolekulárních reakcí katalyzovaných přenosem protonu“ a Vědeckou radou Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě mu byla udělena vědecká hodnost „doktor chemických věd“ (DrSc.)

Celý článek...

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

  • PDF

KratochvlProfesor informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

ZDŠ Polabiny II ukončil v roce 1974, v roce 1978 maturoval na Gymnáziu Dašická v Pardubicích (třída se zaměřením na matematiku a fyziku). V letech 1978 – 1983 studoval na MFF UK v Praze, kde pokračoval interní aspiranturou na Katedře algebry (titul kandidáta věd v roce 1987). Od roku 1995 pracuje na Katedře aplikované matematiky (od roku 1995 jako docent, od roku 2003 jako profesor). Od roku 2003 je vedoucím této katedry. Je členem vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, vědecké rady Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni a vědecké rady ČVUT v Praze.V letech 1994-5 a 1999 přednášel na Department of Computer and Information Science University of Oregon v Eugene, Oregon, USA. Je spoluautorem více než 100 vědeckých článků publikovaných v mezinárodních vědeckých časopisech v oborech matematika a informatika. Je spolueditorem knihy „Topics in Discrete Mathematics“, která vyšla v roce 2006 v nakladatelství Springer a která získala cenu rektora UK za nejlepší publikaci v oboru přírodních věd v roce 2006. Je spolueditorem 13 zvláštních čísel mezinárodních časopisů či recenzovaných konferenčních sborníků.

Celý článek...

Aleš Bárta

  • PDF

Ales_Barta_6Aleš Bárta je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Svá studia zahájil na brněnské   konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem domácích a později mezinárodních soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci 1982, laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti 1983 a absolutním vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara 1984. Jeho koncertní repertoár obsahuje stěžejní díla světové i české varhanní tvorby od baroka po současnost. Jako sólista vystupuje s předními  symfonickými   / Česká  filharmonie, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu / i  komorními orchestry / Virtuosi di Praga, Pražský komorní orchestr/. Spolupracuje s předními sólisty / Josef Suk, Gabriela Beňačková, Sergej Kopčák,  Ivan Kusnjer, Joseph Alessi, Radek Baborák/  a dirigenty /Eliahu Inbal, Ken-ichiro Kobayashi, Zdeněk Mácal, Miroslav Válek, Ondrej Lenárd.

Celý článek...

Odb. as. Leoš Čepický

  • PDF

cepicky2

Absolvent Kozervatoře v Pardubicích v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Hudební fakultě AMU v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta (oba členové Smetanova kvarteta). Již během studia na HAMU se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. Zúčastnil se řady interpretačních soutěží jako sólista i jako kvartetní hráč. V roce 1981 se stal laureátem Kocianovy houslové soutěži v Ústí nad Orlicí, na soutěži konzervatoří v Ostravě v roce 1983 získal druhou cenu. V roce 1985 obsadil páté místo na soutěži „Václav Huml“ v jugoslávském Zagrebu. V italské Gorizii v roce 1993 mu bylo uděleno čestné uznání a v roce 1994 se stal laureátem soutěže  Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí. Účastnil se také interpretačních kursů u prof. Igora Bezrodného v německém Výmaru. Mimo svoji kvartetní činnost často vystupuje na sólových recitálech i ve spolupráci s prestižními orchestry doma i v zahraničí (Zagrebská filharmonie, Filharmonie Košice, Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, Virtuosi Pragensis atd.

Celý článek...