ZŠ Polabiny

Zápis č.1/2018 o průběhu voleb rodičů do školské rady

  • PDF

 

Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků do Školské rady ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283, 530 09 Pardubice

 

termín konání voleb:           11.1. 2018,  18.15 – 20.00 hodin

místo konání voleb:             vestibul  ZŠ Prodloužená

složení volební komise:       Mgr. Bc. Jana Smetanová, ředitelka školy

Mgr. Vladimír Pařík, člen školské rady

                                               Mgr. David Pravec, člen školské rady

Průběh a výsledky voleb:

Do školské rady se přihlásil stávající člen školské rady Mgr. David Pravec a paní Markéta Zacklová. Na webových stránkách školy a v elektronické žákovské knížce byla v měsíci prosinci zveřejněna informace pro všechny rodiče o možnosti přihlásit se do školské rady. Do termínu ukončení nabídky 28.12.2017 se přihlásili další dva zájemci – ing. Pavel Santler a pan Vít Juchelka.

Na třídní schůzce 11.1.2018 dostali všichni přítomní rodiče od třídního učitele proti podpisu volební lístek se jmény všech 4 kandidátů do školské rady podle abecedního pořadí, který vhodili do volební urny umístěné ve vestibulu školy. Na regulérnost voleb dohlíželi členové stávající školské rady pan D. Pravec a V. Pařík. Ve 20 hodin byly volby ukončeny.

Dne 12.1.2018 se volební komise sešla v ředitelně školy, urnu otevřela a sečetla volební lístky s těmito výsledky:

Počet žáků školy:                                          683 (bez 6 žáků v zahraničí)

Počet vydaných hlasovacích lístků:              438

Počet odevzdaných hlasovacích lístků:        375

Počet platných hlasovacích lístků:               372

Počet neplatných hlasovacích lístků:                       3

Počet hlasů pro V. Juchelku:                        83

Počet hlasů pro D. Pravce:                            306

Počet hlasů pro P. Santlera:                          133

Počet hlasů pro M. Zacklovou:                     204

Zástupci zákonných zástupců žáků ve Školské radě ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283, 530 09 Pardubice se na nové tříleté volební období stávají:

1. Markéta Zacklová

2. Mgr. David Pravec

Podpisy členů komise: Mgr. Bc. Jana Smetanová…………………………………..

  Mgr. Vladimír Pařík ………………………………………..

                                     Mgr. David Pravec…………………………………………..

V Pardubicích dne 12.1. 2018

Zapsal: Mgr. Vladimír Pařík, předseda školské rady…………………………………..

Přílohy:

 

Příloha č. 1: Seznamy žáků tříd s podpisy rodičů, kterým třídní učitelé předali volební lístky

Příloha č. 2: Volební lístky

Příloha č. 3: Přehled jednotlivých uchazečů s počty platných hlasů