ZŠ Polabiny

Zápis č.1/2016

  • PDF

Zápis ze schválení dokumentů

Dne 12.7.2016 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení tyto nové dokumenty, které musí schválit školská rada:

1. Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“, který bude platit od 1.9.2016.

2. Výroční zprávu za školní rok 2015-2016

3. Školní řád, který bude platit od 1.9.2016

Do stanoveného termínu odevzdání schválilo dokument bez připomínek všech 6 členů školské rady.

Souhlasné odpovědi  členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

Usnesení:

Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 všemi 6 hlasy schválila dne 22.8.2016 Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“ platný od 1.9.2016, dále schválila Výroční zprávu za rok 2015-2016 a schválila úpravy Školního řádu platného od 1.9.2016.

V Pardubicích 22.8.2016

                                               Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283