ZŠ Polabiny

Zápis č.5/2015

  • PDF

Zápis ze schválení Školního řádu ZŠ Prodloužená 283 a Výroční zprávy za rok 2014-2015

Dne 23.7.2015 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení nový Školní řád ZŠ Prodloužená platný od 1.9.2015 a zároveň Výroční zprávu školy za rok 2014-2015.

Do stanoveného termínu odevzdání 23.8.2015 schválilo tyto dokumenty 5 členů školské rady. Jeden člen se souhlasně vyjádřil později. Paní Sádovská vznesla připomínku, že ve školním řádu chybí přesné vymezení toho, co pedagog může a má dělat v případě, že žák používá mobilní telefon při vyučování bez jeho svolení, kdy jde o to, aby měl pedagog možnost tento předmět zabavit.

Tato připomínka nemohla být do školního řádu začleněna, protože stávající legislativa neumožňuje žákovi zabavit mobilní telefon, dokonce by se učitel mohl tímto dopustit trestného činu krádeže, pokud by byl mobil dražší než 5000,- Kč.

Souhlasné odpovědi 6 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

Usnesení:

Protože Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 jednomyslně schválila ke dni 23.8.2015 předložené dokumenty, platí, že nový Školní řád ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 je od 1.9.2015 platný. Zároveň školská rada schválila ke dni 23.8.2015 všemi hlasy Výroční zprávu školy za rok 2014-2015.

V Pardubicích 28.8.2015

                                               Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283