ZŠ Polabiny

Vnitřní řád ŠD

  • PDF
Škola : Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283

Vnitřní řád školní družiny

 

Č.j.: 1/2013 Účinnost od: 1. 1. 2013
  Skartační znak: S 10

Změny: 1. 9. 2013

Změny: 1. 9. 2014

Změny: 1. 9. 2015

Změny: 1. 9. 2016

Změny: 1. 9. 2017

Změny: 25. 5. 2018 – GDPR – platba za školní družinu, souhlasy s používáním osobních údajů

 

Obsah:

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

s pedagogickými pracovníky

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

III. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V. Platba za školní družinu

VI. Rámcový režim dne ŠD

 I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

   s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována  Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

1.      Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.

2.      Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.

3.      Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.

4.      Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.


  1. Práva žáků:

a)      na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou

b)      na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek

a dodržování základních psychohygienických podmínek

c)  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.     Žák má právo       sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj  názor vyjádřit  přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti

                 d)    na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na

                       svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v

                       klidné, pohodové a přátelské atmosféře

                 e)  žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve

                       zdravém životním prostředí.

f)       na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti

g)      být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině


2. Žáci  jsou povinni:   

a) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví

    a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy

   a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby

    neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,    

c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, 

   aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými

   přijdou do styku,

d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce

    školní družiny v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo

e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných

    školní družinou

f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní

     prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením

g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.Přezůvky ukládat 

    do sáčku v šatně.

h) během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky  uložené v šatně.

Za mobilní telefony, tablety, „chytré hodinky“  a přinesené hračky ŠD neručí.

Při  odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení vhodné pro pobyt ve školní družině mají žáci podepsané.

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

3. Žáci nesmějí:

a) nosit do školní družiny  cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách

b) nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví

    a bezpečnost žáka  nebo jiných osob.

c) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby

d) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a

   školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD

e) mobilní telefony, tablety, „chytré hodinky“ jsou v ŠD vypnuté a odpovědnost za ně má samotný žák

f) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a

   fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému   

   žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností

   stanovených tímto řádem a žák může být  za toto provinění ze ŠD vyloučen,

 

g) v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

h) jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

a) O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Školní družina.

b) Na zápisním lístku zákonný zástupce  stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem zák. zástupce.  Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Všechny osoby, které jsou uvedeny na zápisním lístku s oprávněním vyzvednout žáka ze školní družiny, musejí odevzdat souhlas se zpracováním osobních údajů. Všechny souhlasy zajistí zákonný zástupce žáka a předá je vychovatelce školní družiny do 10. září.

 

c) Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.

d) Při vyzvednutí žáka ze školní družiny  použije   osoba vyzvedávající žáka telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází žák samostatně do šatny a pak s doprovodem domů.

e) Na období prázdnin je  zák.zástupcům nabízena možnost pobytu žáků ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10 žáků. Pokud mají rodiče o pobyt žáka ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají žádost nejpozději 3 týdny před zahájením prázdnin vychovatelce školní družiny. Žádost je možné vyzvednout u vychovatelky nebo stáhnout z webových stránek školy www.zsprodlouzenapce.cz v sekci Dokumenty – ke stažení.

g)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou  zák.zástupci i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a zákonní zástupci svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

h)  Pokud žák zůstane v ŠD po skončení provozní  doby, vychovatelka zavolá zákonnému zástupci.

Po domluvě se zákonným zástupcem  počká se žákem ve škole, dokud si ho zákonný zástupce  nevyzvedne. V případě, že nesežene zákonného zástupce, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o žáka.

i) Pokud bude ve škole zjištěn u dítěte výskyt vší, jsou  zák. zástupci povinni si dítě na vyzvání vyzvednout a poslat ho do školy zpět až poté, co bude zbaveno vší a hnidů. Toto opatření je stanoveno v souladu s §30 školského zákona a s §7 dost. 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Práva zákonných zástupců žáků

a)      Přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku

b)      Odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku.

c)      Být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty a podněty

d)      Být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, o jeho chování v době pobytu ve ŠD

e)      V případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku  nebo na ředitelku školy

f)       Sledovat fotogalerii z činnosti ŠD na www.sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz

III. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

a)      Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně

b)      Místnost školní družiny i své místo udržovat v čistotě a pořádku

c)      Majetek školní družiny chránit před poškozením

d)      Majetek školní družiny /hračky, části stavebnic …/ nesmějí žáci odnášet domů

e)      V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

 

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá  učitelka vychovatelce žáky ŠD s lístkem obsahujícím počet přítomných a jména nepřítomných žáků.

b) O nepřítomnosti žáka v ŠD musí být informována vychovatelka ŠD. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce nebo do docházkového  sešitu pro nepravidelnou činnost.

Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a  čas jejich odchodu.

Mimořádný odchod vychovatelka také zapíše i s hodinou  odchodu, žádosti v papírové podobě zakládá po dobu školního roku.

c) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do  počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ). 

d) Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení.

e) Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti žáků a konkrétním podmínkám  akce.

f) Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků. Volbu oběda ŠD nezajišťuje.

g) Pitný režim pro žáky zůstávající v ŠD po 15. hodině je zajištěn z peněz ŠD.

IV. Platba za školní družinu

Platby za školní družinu probíhají  pouze bezhotovostním platebním stykem.

Měsíční poplatek za pobyt v ŠD je 200 Kč a je hrazen ve dvou částkách. Částka 200Kč zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Docházka do ranní družiny může být nepravidelná, podle  potřeby zákonných zástupců.

1. platba za září – prosinec 800 Kč – do 15. 9.

2. platba za leden – červen 1200 Kč do 15. 1.

V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 200 Kč vždy k 15. dni daného měsíce. V měsíci září se platí  k 15. září za tento měsíc. Platby dopředu se neposílají

Platby jsou zasílány  na účet č. 78-9240720227/0100. Rodič obdrží kód žáka jako variabilní symbol.

 Pokud  žák chodí pouze do ranní družiny, je měsíční poplatek 100 Kč.

V případě dlouhodobé nemoci žáka, pobytu v lázních apod.  bude poplatek na základě  žádosti zákonného zástupce vrácen.

 

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

 c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb žáka podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce

 

VI. Rámcový režim dne ŠD

 

Provoz ŠD je určen  pro  žáky 1. -  5. ročníku

  od 6. 00h do 7.45h              a                od 11.45h do 17.00h.

Do ranní družiny přicházejí žáci v době od 6.00h – 6.30h (u hlavního vchodu zazvoní na RANNÍ  ŠD) -  po  této době je již vchod u šaten odemčen a dohled vykonává pověřená osoba.

V 7.15h se vchod u šaten zamyká a žák již  na výuku čeká před školou.

11.45h (12.40h)          –  13.30h    konec dopoledního vyučování

                                          oběd, hygiena

                                         odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)

13.30h               -  15.00h     V TUTO DOBU SE OBVYKLE DĚTI NEVYZVEDÁVAJÍ

                                          rekreační a zájmové činnosti

                                          pobyt venku, vycházka

                                           hygiena, odchody žáků

15.00h                – 17.00h    didaktické hry – příprava žáků na vyučování

                                          individuální odpočinkové činnosti

                                          odchody žáků

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu  žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

Odchody žáků ze školní družiny

Žák odchází ze ŠD na základě:

-           zápisního lístku do ŠD  (pravidelně)

                                                 

-          jednorázové písemné žádosti zák. zástupce s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu, zda žák odchází sám nebo v doprovodu a podpisem zák. zástupce

Žádosti lze zasílat i elektronickou žákovskou knížkou.   

Časy odchodů žáků:

Po ukončení vyučování kdykoli do 13.30hod.

Od 15.00hod do 17.00 kdykoli.

V době od 13.30h do 15.00h jsou žáci obvykle mimo místnost oddělení ŠD (tělocvična, počítačová učebna, hřiště), a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka vyzvedávající osobě.           

Platnost  od 1. 1. 2013

                                                                                   Mgr. Bc.Jana Smetanová

                                                                                   ředitelka školy

Změna od 1. 9. 2014 – bod 2, odst. h (doplněno slovo tablety)

                                                                                   Mgr. Bc.Jana Smetanová

                                                                                   ředitelka školy

Změny od 1. 9. 2015                                                    Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                                     ředitelka školy

Změny od 1. 9. 2016                                                    Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                                      ředitelka školy    

Změny od 1. 9. 2017 – odst.II, h) – vypuštěno Policii ČR

                                                                                      Jana Smetanová

                                                                                      ředitelka školy

 Změny: 25. 5. 2018 – GDPR – platba za školní družinu

                                                                                       Jana Smetanová

                                                                                        ředitelka školy