ZŠ Polabiny

Školní družina

 • PDF

Školní družina při ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

A/ Základní informace

B/ Platba ŠD

C/ Rozdělení oddělení

D/ Kroužky ŠD

A/ Základní informace

Provoz ŠD je určen především žákům 1. - 3. ročníku ZŠ, při volné kapacitě i starším žákům I.stupně ZŠ.

O přijímání do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplnění zápisního lístku a splnění kritérií stanovených pro přijímání do ŠD.

Provoz ŠD

6.00 - 8.00   ranní družina /příchod do ranní družiny je nejpozději do 7.15 vchodem u šaten I.stupně/

11.45 - 17.00   odpolední družina

/ V době od 13.30 do 15.00hod.se děti obvykle nevyzvedávají, jsou venku, v tělocvičně, na PC ….   mimo dosah telefonu./

B/ Platby ŠD

Poplatek za školní družinu /ranní i odpolední ŠD/ je 200Kč/měsíc, probíhá pouze bezhotovostním platebním stykem a peníze jsou zasílány na účet

č. 78-9240720227/0100

Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Platby jsou hrazeny ve dvou částkách.

1.       platba za září – prosinec 800 Kč                  splatno k 15. 9.      

2.       platba za leden – červen 1200 Kč                splatno k 15. 1.

Nabízíme možnost docházky pouze do ranní družiny žákům   1. až 4.ročníku. Poplatek za ranní družinu je 100Kč/měsíc

Školní rok 2016/2017

I. oddělení          Bc. Iva Jiřištová – vedoucí vychovatelka     tř.1.A

II. oddělení         Alena Svatoňová                                     tř. 1.B + 2.B

III. oddělení       Bc. Eliška Pechová                                   tř. 1.C + 2.C

IV. oddělení       Mgr.Kamila Rychterová                             tř. 1.D + 2.C

V. oddělení        Soňa Černá DiS.                                       tř. 1.E + 2.B

VI. oddělení       Klára Jiroušková                                       tř. 2.A + 3.B

VII. oddělení      Eva Komeštíková                                      tř. 3.C + 3.D

VIII. oddělení    Zdena Hegerová                                       tř. 3.A + 3.B

Kroužky školní družiny

Řečová výchova                                                 úterý 11.55 – 12.40

Tvořivá dílna                                                      středa 15.15 – 16.30

Sportovní kroužek                                               středa 15.15 - 16.15

Aerobik                                                              čtvrtek 15.30 – 16.30

Fotogalerie z činnosti akcí školní družiny je na adrese: www.sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz

 

Kritéria   pro přijímání žáků   do ŠD

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (200 žáků)

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

věk účastníků (od nejmladších účastníků)

5 let 6 bodů

6 let 5 bodů

7 let 4 body

8 let 3 body

9 let 2 body

10 let 1 bod

ročník, který žák navštěvuje

1. ročník - 5 bodů

2. ročník – 4 body

3. ročník – 3 body

4. ročník – 2 body

5. ročník – 1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy podle data narození.

Kritéria budou při přijímání žáků do školní družiny využita pouze v případě, že počet dětí z 1. – 3. tříd, které se do školní družiny budou hlásit, bude vyšší než stanovená kapacita 200 žáků.

V Pardubicích 1. 9. 2015

                                                                                   Mgr. Bc. Jana Smetanová

     

Škola   : Základní škola Pardubice–Polabiny, Prodloužená 283

Vnitřní   řád školní družiny

 

Č.j.:   1/2013 Účinnost   od: 1. 1. 2013
Skartační   znak: S 10

Změny:   1. 9. 2013

Změny:   1. 9. 2014

Změny:   1. 9. 2015

 

 

Obsah:

I.Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

s pedagogickými pracovníky

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

III. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V. Platba za školní družinu

VI. Rámcový režim dne ŠD

I.Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 1. Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
 2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
 3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
 4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.


 1. Práva žáků:
 1. na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou
 2. na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti

               d)   na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne                      mají žáci trávit v  klidné, pohodové a přátelské atmosféře

                       

                e) žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve  zdravém životním prostředí.

                      

 1. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti
 2. být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině


2. Žáci jsou povinni:  

a) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisya vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,    

c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

 d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo

e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou

f) zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením

g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví

h) během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cennévěci si berou s sebou. Za mobilní telefony, tablety a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení / kšiltovky, přezůvky,tepláky apod./ mají žáci podepsané.

  

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

3. Žáci nesmějí:

a) nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách

b) nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví   a bezpečnost žáka nebo jiných osob.

c) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby

d) před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD

e) mobilní telefony, tablety jsou v ŠD vypnuté a odpovědnost za ně má samotný žák

f) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického afyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému     žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností

stanovených tímto řádem a žák může být za toto provinění ze ŠD vyloučen,

g) v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

h) jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

II.   Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích   zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

a) O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Školní družina.

b) Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem , hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat i přes elektronickou žákovskou knížku.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

 c) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.

d) Při vyzvednutí žáka ze školní družiny použijí rodiče žáka telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází žák samostatně do šatny a pak s doprovodem domů.

e) Na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu žáků ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10 žáků. Pokud mají rodiče o pobyt žáka ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají žádost nejpozději 3 týdny před zahájením prázdnin vychovatelce školní družiny. Žádost je možné vyzvednout u vychovatelky nebo stáhnout z webových stránek školy www.zsprodlouzenapce.cz v sekci Dokumenty – ke stažení.

g) S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠDa rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

h) Pokud žák zůstane v ŠD po skončení provozní doby, vychovatelka zavolá rodičům.

Po domluvě s rodiči počká se žákem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o žáka.

i) Pokud bude ve škole zjištěn u dítěte výskyt vší, jsou rodiče povinni si dítě na vyzvání vyzvednout a poslat ho do školy zpět až poté, co bude zbaveno vší a hnidů. Toto opatření je stanoveno v souladu s §30 školského zákona a s §7 dost. 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Práva zákonných zástupců žáků

 1. Přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku
 2. Odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku.
 3. Být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty a podněty
 4. Být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, o jeho chování v době pobytu ve ŠD
 5. V případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku nebo na ředitelku školy
 6. Sledovat fotogalerii z činnosti ŠD na
III.   Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
 1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně
 2. Místnost školní družiny i své místo udržovat v čistotě a pořádku
 3. Majetek školní družiny chránit před poškozením
 4. Majetek školní družiny /hračky, části stavebnic …/ nesmějí žáci odnášet domů
 5. V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

  

IV.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před   sociálně patologickými jevy a před   projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD s lístkem obsahujícím počet přítomných a jména nepřítomných žáků.

b) O nepřítomnosti žáka v ŠD musí být informována vychovatelka ŠD. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce nebo do docházkového sešitu pro nepravidelnou činnost.

Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a čas jejich odchodu.

Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti nebo zprávy v elektronické žákovské knížce, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti v papírové podobě zakládá.

c) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ).

d) Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení.

e) Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti žáků a konkrétním podmínkám akce.

f) Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků. Volbu oběda ŠD nezajišťuje

g) Pitný režim pro žáky zůstávající v ŠD po 15. hodině je zajištěn z peněz ŠD.

IV. Platba za školní družinu

Platby za školní družinu probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem.

Měsíční poplatek za pobyt v ŠD je 200 Kč a je hrazen ve dvou částkách. Částka 200Kč zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Docházka do ranní družiny může být nepravidelná, podle potřeby zákonných zástupců.

1. platba za září – prosinec 800 Kč – do 15. 9.

2. platba za leden – červen 1200 Kč do 15. 1.

V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 200 Kč vždy k 15. dni daného měsíce. V měsíci září se platí k 15. září za tento měsíc. Platby dopředu se neposílají

Platby jsou zasílány na účet č. 78-9240720227/0100. Variabilní symbol je rodné číslo žáka.

Pokud žák chodí pouze do ranní družiny, je měsíční poplatek 100 Kč.

V případě dlouhodobé nemoci žáka, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

 

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud

 a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb žáka podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce

 

VI. Rámcový   režim dne ŠD

 

Provoz ŠD je určen pro žáky 1. - 5. ročníku od 6. 00h do 7.45h a od 11.45h do 17.00h. Do ranní družiny přicházejí žáci do 7. 15 hod. vchodem u šaten I.stupně.

 

11.45 (12.40)  – 13.30   konec dopoledního vyučování

             oběd, hygiena

                                   odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)

13.30               - 15.00     rekreační a zájmové činnosti

                                      pobyt venku, vycházka

                                      hygiena, odchody žáků

15.00               – 17.00   didaktické hry – příprava žáků na vyučování

                                      individuální odpočinkové činnosti

                                      odchody žáků

Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

Odchody žáků ze školní družiny

 

Žák odchází ze ŠD na základě:

X   zápisního lístku do ŠD / pravidelně / - je nutné uvést časové rozmezí odchodu žáků

                                                 

X   jednorázové písemné žádosti zák.zástupců s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu ,zda žák odchází sám nebo v doprovodu a podpisem zák.zástupců..

Žádosti lze zasílat i elektronickou žákovskou knížkou.  

 

Časy odchodů žáků:

 

Po ukončení vyučování kdykoli do 13.30hod.

Od 15.00hod do 17.00 kdykoli.

V době od 13.30h do 15.00h jsou žáci obvykle mimo místnost oddělení ŠD / tělocvična, počítačová učebna, hřiště /, a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům.

                                     

Platnost od 1. 1. 2013

                                                                                  Mgr. Bc.Jana Smetanová

                                                                                   ředitelka školy

Změna od 1. 9. 2014 – bod 2, odst. h (doplněno slovo tablety)

                                                                                  Mgr. Bc.Jana Smetanová

                                                                                   ředitelka školy

Změny od 1. 9. 2015                                                   Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                                                                     ředitelka školy